Vi utvecklar

organisationer

för framtiden.

Förändringstakten idag är exponentiell. De som snabbt kan anpassa sitt ledarskap och arbetssätt är med och formar framtiden. Human Stories rustar organisationer för det framväxande informationssamhället.

Spelreglerna har redan förändrats.

Vi befinner oss mitt i den fjärde informationsrevolutionen. Teknologisk tillväxt, nya affärsmodeller och förändrade värderingar i samhället driver på en hög förändringstakt. Spelreglerna för hur vi lever våra liv, organiserar oss och skapar värde är på väg att skrivas om i grunden.

Den teknologiska utvecklingen förändrar i grunden hur vi som människor, organisationer och samhälle förstår och navigerar i världen. Det skapar ett oförutsägbart klimat med en hög komplexitet där nästa innovation kan förändra hela spelplanen. Femårsplaner och management fungerade bättre i ett mer förutsägbart industrisamhälle.

Idag behöver vi nya modeller för hur vi tar beslut, organiserar oss och leder verksamheten som bygger på den mänskligaste av förmågor—samarbete. Annars blir vi omsprungna av de som anpassar sig snabbare.

Femårsplaner och top down-management är redan historia.

Industrisamhällets våg håller på att ersättas av en ny våg som vi ännu inte vet hur den ser ut. Vi befinner oss i en övergång som skapar både utmaningar och nya möjligheter för ledare och organisationer. Vi ser flera effekter av denna övergång:

Världen blir alltmer VUCA—volatil, osäker, komplex och mångtydig. Marknader förändras allt snabbare och vi får allt svårare att förutse framtiden och agera effektivt.

Vi har en pågående motivationskris där bara 12 procent av medarbetare i Sverige är engagerade på arbetet. Inre motivation och innovation får stå tillbaka för yttre mål, belöningssystem och flaskhalsar i form av management.

Förändrade värderingar och attityder i utvecklade länder, i storstäder, hos högutbildade och unga ställer högre krav på utveckling, självbestämmande, gemenskap, meningsfullhet och syftesdriven verksamhet än någon generation tidigare.

Vi behöver tänka om och utmana gamla sanningar. När vi släpper taget om mindre effektiva beslutsmodeller som femårsplaner och klassisk top down-management kan vi mer snabbrörligt och flexibelt skapa långsiktigt värde och impact. Vi åstadkommer det genom att använda smart organisationsdesign för att frigöra en högre grad av kollektiv intelligens.

( i. forbes.com   ii. gallup.com   iii. hbr.org   iv. worldvaluessurvey.org   v. mckinsey.com )

Kollektiv intelligens är det nya spelet.

Informationssamhället fungerar efter andra värderingar och sätt att samarbeta. Framtidens företag värdesätter människan och utvecklar både inre och yttre värden, individ och kollektiv. De organisationer som anpassar sig till denna verklighet är de nya vinnarna.

Human Stories har mångårig erfarenhet av transformerande förändringsarbete och idéutveckling. Genom utbildningar och program som bygger på medskapande med ledning och VD, medarbetare och interna förändringsledare uppdateras organisationen till ett nytt sätt att arbeta som ökar innovation, värdeskapande och anpassningsförmåga på en ständigt föränderlig marknad.

Självledarskap

I en snabbt föränderlig verklighet som kräver korta och iterativa beslutsprocesser tillåts alla att vara ledare. Ett viktigt steg för en lyckad förflyttning är medarbetare med en hög grad av självinsikt med förmågan att bygga tillit, modigt utmana gamla sanningar och arbetssätt och ta ansvar för helheten. När verksamheten drivs av fler ledare skapas rätt förutsättningar för innovation och långsiktigt lärande.

Kultur och värderingar

En önskad organisationskultur bygger på överenskommelser mellan medarbetarna kring gemensamma värderingar och långsiktig riktning. En hög grad av ömsesidig tillit i relationerna och det gemensamma ansvaret ligger till grund för en inre motivation att bidra där både behov och passion finns.

Stödjande strukturer

Självledarskap och en värderingsstyrd kultur kräver effektiva strukturer och processer som kan stödja medarbetare och team att arbeta i önskad riktning. Vi utmanar det traditionella chefskapet som bygger på kontroll, förutsägbarhet och toppstyrning och uppdaterar istället organisationen till gemensamt ansvarstagande, lärande och kollektiva beslutsprocesser.

Förflyttning i vardagen

Värdeskapandet är direkt beroende av förmågan till beslut och lärande i vardagen. Magin sker när vi integrerar ledarskap, kultur och stödjande strukturer med den dagliga verksamheten. En organisation med ett ansvarstagande ledarskap, en tydlighet i arbetssätt och en hög grad av mellanmänsklig tillit och kollektiv intelligens kan snabbt anpassa sig och är bättre rustad att navigera i omvärldens komplexitet.

Variation och anpassningsförmåga är nycklar till en framgångsrik transformation.

Med hjälp av en integrativ metod arbetar med utveckling av både individ och organisation parallellt. Några exempel på insatser inkluderar:

Längre transformationsprogram som syftar till ökad kollaboration i organisationen

Fristående kurser i självledarskap, kulturbygge, deliberately developmental organizations och självorganisering i praktiken

Anpassning av interna strukturer och processer för linjering med förändringsarbetet—t.ex. medarbetarsamtal eller mötesstruktur

Träning och coachning av ledare och medarbetare

Föreläsningar om informationsåldern och behovet av radikala nya ledarskaps- och organisationsmodeller

”An absolutely magical offsite. Everyone is on fire at the office now.”

Det handlar inte om antingen affär eller människor—det handlar om båda. Utveckling och växande följer naturligt när det finns en integration mellan medarbetarnas drivkrafter och den gemensamma riktningen.

Under lång tid har utveckling av ledarskap, team och organisationer handlat om att utbilda chefer och medarbetare genom omfattande program utanför kontoret och det dagliga arbetet. Lärdomar och insikter blir dock svåra att ta med sig och integrera i vardagen vilket leder till frustration och utebliven potential.

Ny forskning antyder istället att vi behöver göra det precis motsatta—träna alla att bli större versioner av sig själva där det verkligen betyder något—tillsammans med kollegorna i det vardagliga arbetet. Flera års erfarenhet och best practice bekräftar detta.

 •  
  Client situation

  An impact tech company focusing on scaling personal development. The organization is growing at a fast rate and struggle with coherence, trust and collaboration in and between teams and coworkers.

  Solution

  Adoption of a deliberately developmental framework

  Introduction of processes that facilitate responsibility taking in own role and for the whole organization. Team building offsite with focus on human growth, authentic meetings, feedback culture and personal development goals.

  Integration of values and culture

  All coworkers participated in the creation of organizational principles. Introduction of processes that facilitate growth of self-authorship through personal values and their integration with culture in daily work.

  Results

  Quoting Erik Fernholm, founder and CEO:

  ”Through my years in the field of research-based leadership and team development, I have never seen such skilled and deeply adaptable facilitation. Period. And I’ve worked with the best and biggest names in the market. What you have contributed to the team has taken our game to another level. More honesty. More results. Better communication. More brutal conversations. More courage. More love. More listening. Deeply grateful. Hands down: World Class.”

 •  
  Client situation

  A digital communication agency with offices in Stockholm and London. The organization needs to adapt to and lead in a quickly evolving market, alongside retaining and developing high-performing employees.

  Solution

  Removing management and becoming self-organizing

  Step 1: Prototyping and learning with selected teams. Step 2: Scaling through training of former management team and all employees in self-leadership, values-based culture and self-organizing principles.

  Mapping roles and training internal change leaders

  Mapped and defined current and new roles in the organization. Training of internal cross-functional team to assume responsibility for continuous change leadership after the project.

  Results
  • Two-year transformation journey
  • Senior management disassembled
  • Changing and merging of teams and business units
  • All employees now have their own personal developmental coach on-site
  • Salary and performance review adjusted towards self-leadership
 •  
  Client situation

  A private primary school in Sweden seeking better alignment between the school’s strategic direction and expectations from staff, parents and students. The school has a quiescent framework of organizational values not yet fully utilized and integrated in leadership, processes and interactions with parents and students.

  Solution

  Making sense of values

  Staff, parents and students age 13-16 invited to participate in a series of workshops aimed towards collective sensemaking of the school’s values. Increased personal awareness of values-based self-leadership alongside seeking agreement of behaviors that are in line with the desired culture.

  Facilitator training for senior teachers

  Training senior teachers in team development facilitation. Strengthened skills for listening and leading in complexity Practical training and continuous learning teams within group, in order to integrate knowledge into everyday work.

  Results
  • Alignment of values with the strategic direction
  • Increased shared understanding between all groups
  • Increased engagement for the school’s mission in all groups
  • Clearly defined behaviors in line with desired culture
  • List with concrete projects to be manifested as next steps
  • Updated dialogue process between the school and parents

Human Stories utvecklar organisationer för framtiden.

Human Stories är en aktiv förändringsagent som uppdaterar organisationer och ledare till ett nytt sätt att tänka och agera som är bättre anpassat till en snabbföränderlig och volatil omvärld.

Förändring och växande är både smärtsamt och belönande. En viktig nyckel i alla förändringsprocesser är därför en balansgång mellan tydlighet i riktningen och lyhördhet för de behov som uppstår i stunden. Samarbete och kraften i nätverket är principer som är djupt inbäddade i vårt DNA. Vi är därför ett nätverk av erfarna förändringsledare som kan lyfta in de kompetenser som krävs för varje unikt uppdrag. På så vis möter och hanterar vi komplexiteten i de olika utmaningar som uppstår under transformationsresans gång.

Samarbete och ett win-win-tankesätt är en vinnande strategi. Adviceprocessen är ett enkelt och effektivt sätt att öka nivån av den kollektiva intelligensen i organisationen. Detta white paper är en förenklad version av best practice som används av många självorganiserande och agila organisationer över hela världen.

Vi utvecklar organisationer för framtiden.

Förändringstakten idag är exponentiell. De som snabbt kan anpassa sitt ledarskap och arbetssätt är med och formar framtiden. Human Stories rustar organisationer för det framväxande informationssamhället.

Spelreglerna har redan förändrats.

Vi befinner oss mitt i den fjärde informationsrevolutionen. Teknologisk tillväxt, nya affärsmodeller och förändrade värderingar i samhället driver på en hög förändringstakt. Spelreglerna för hur vi lever våra liv, organiserar oss och skapar värde är på väg att skrivas om i grunden.

Den teknologiska utvecklingen förändrar i grunden hur vi som människor, organisationer och samhälle förstår och navigerar i världen. Det skapar ett oförutsägbart klimat med en hög komplexitet där nästa innovation kan förändra hela spelplanen. Femårsplaner och management fungerade bättre i ett mer förutsägbart industrisamhälle.

Idag behöver vi nya modeller för hur vi tar beslut, organiserar oss och leder verksamheten som bygger på den mänskligaste av förmågor—samarbete. Annars blir vi omsprungna av de som anpassar sig snabbare.

Femårsplaner och top down-management är redan historia.

Industrisamhällets våg håller på att ersättas av en ny våg som vi ännu inte vet hur den ser ut. Vi befinner oss i en övergång som skapar både utmaningar och nya möjligheter för ledare och organisationer. Vi ser flera effekter av denna övergång:

Världen blir alltmer VUCA—volatil, osäker, komplex och mångtydig. Marknader förändras allt snabbare och vi får allt svårare att förutse framtiden och agera effektivt.

Vi har en pågående motivationskris där bara 12 procent av medarbetare i Sverige är engagerade på arbetet. Inre motivation och innovation får stå tillbaka för yttre mål, belöningssystem och flaskhalsar i form av management.

Förändrade värderingar och attityder i utvecklade länder, i storstäder, hos högutbildade och unga ställer högre krav på utveckling, självbestämmande, gemenskap, meningsfullhet och syftesdriven verksamhet än någon generation tidigare.

Vi behöver tänka om och utmana gamla sanningar. När vi släpper taget om mindre effektiva beslutsmodeller som femårsplaner och klassisk top down-management kan vi mer snabbrörligt och flexibelt skapa långsiktigt värde och impact. Vi åstadkommer det genom att använda smart organisationsdesign för att frigöra en högre grad av kollektiv intelligens.

( i. forbes.com   ii. gallup.com   iii. hbr.org   iv. worldvaluessurvey.org   v. mckinsey.com )

Kollektiv intelligens är det nya spelet.

Informationssamhället fungerar efter andra värderingar och sätt att samarbeta. Framtidens företag värdesätter människan och utvecklar både inre och yttre värden, individ och kollektiv. De organisationer som anpassar sig till denna verklighet är de nya vinnarna.

Human Stories har mångårig erfarenhet av transformerande förändringsarbete och idéutveckling. Genom utbildningar och program som bygger på medskapande med ledning och VD, medarbetare och interna förändringsledare uppdateras organisationen till ett nytt sätt att arbeta som ökar innovation, värdeskapande och anpassningsförmåga på en ständigt föränderlig marknad.

Självledarskap

I en snabbt föränderlig verklighet som kräver korta och iterativa beslutsprocesser tillåts alla att vara ledare. Ett viktigt steg för en lyckad förflyttning är medarbetare med en hög grad av självinsikt med förmågan att bygga tillit, modigt utmana gamla sanningar och arbetssätt och ta ansvar för helheten. När verksamheten drivs av fler ledare skapas rätt förutsättningar för innovation och långsiktigt lärande.

Kultur och värderingar

En önskad organisationskultur bygger på överenskommelser mellan medarbetarna kring gemensamma värderingar och långsiktig riktning. En hög grad av ömsesidig tillit i relationerna och det gemensamma ansvaret ligger till grund för en inre motivation att bidra där både behov och passion finns.

Stödjande strukturer

Självledarskap och en värderingsstyrd kultur kräver effektiva strukturer och processer som kan stödja medarbetare och team att arbeta i önskad riktning. Vi utmanar det traditionella chefskapet som bygger på kontroll, förutsägbarhet och toppstyrning och uppdaterar istället organisationen till gemensamt ansvarstagande, lärande och kollektiva beslutsprocesser.

Förflyttning i vardagen

Värdeskapandet är direkt beroende av förmågan till beslut och lärande i vardagen. Magin sker när vi integrerar ledarskap, kultur och stödjande strukturer med den dagliga verksamheten. En organisation med ett ansvarstagande ledarskap, en tydlighet i arbetssätt och en hög grad av mellanmänsklig tillit och kollektiv intelligens kan snabbt anpassa sig och är bättre rustad att navigera i omvärldens komplexitet.

Variation och anpassningsförmåga är nycklar till en framgångsrik transformation.

Med hjälp av en integrativ metod arbetar med utveckling av både individ och organisation parallellt. Några exempel på insatser inkluderar:

Längre transformationsprogram som syftar till ökad kollaboration i organisationen

Fristående kurser i självledarskap, kulturbygge, deliberately developmental organizations och självorganisering i praktiken

Anpassning av interna strukturer och processer för linjering med förändringsarbetet—t.ex. medarbetarsamtal eller mötesstruktur

Träning och coachning av ledare och medarbetare

Föreläsningar om informationsåldern och behovet av radikala nya ledarskaps- och organisationsmodeller

”An absolutely magical offsite. Everyone is on fire at the office now.”

Det handlar inte om antingen affär eller människor—det handlar om båda. Utveckling och växande följer naturligt när det finns en integration mellan medarbetarnas drivkrafter och den gemensamma riktningen.

Under lång tid har utveckling av ledarskap, team och organisationer handlat om att utbilda chefer och medarbetare genom omfattande program utanför kontoret och det dagliga arbetet. Lärdomar och insikter blir dock svåra att ta med sig och integrera i vardagen vilket leder till frustration och utebliven potential.

Ny forskning antyder istället att vi behöver göra det precis motsatta—träna alla att bli större versioner av sig själva där det verkligen betyder något—tillsammans med kollegorna i det vardagliga arbetet. Flera års erfarenhet och best practice bekräftar detta.

 •  
  Client situation

  An impact tech company focusing on scaling personal development. The organization is growing at a fast rate and struggle with coherence, trust and collaboration in and between teams and coworkers.

  Solution

  Adoption of a deliberately developmental framework

  Introduction of processes that facilitate responsibility taking in own role and for the whole organization. Team building offsite with focus on human growth, authentic meetings, feedback culture and personal development goals.

  Integration of values and culture

  All coworkers participated in the creation of organizational principles. Introduction of processes that facilitate growth of self-authorship through personal values and their integration with culture in daily work.

  Results

  Quoting Erik Fernholm, founder and CEO:

  ”Through my years in the field of research-based leadership and team development, I have never seen such skilled and deeply adaptable facilitation. Period. And I’ve worked with the best and biggest names in the market. What you have contributed to the team has taken our game to another level. More honesty. More results. Better communication. More brutal conversations. More courage. More love. More listening. Deeply grateful. Hands down: World Class.”

 •  
  Client situation

  A digital communication agency with offices in Stockholm and London. The organization needs to adapt to and lead in a quickly evolving market, alongside retaining and developing high-performing employees.

  Solution

  Removing management and becoming self-organizing

  Step 1: Prototyping and learning with selected teams. Step 2: Scaling through training of former management team and all employees in self-leadership, values-based culture and self-organizing principles.

  Mapping roles and training internal change leaders

  Mapped and defined current and new roles in the organization. Training of internal cross-functional team to assume responsibility for continuous change leadership after the project.

  Results
  • Two-year transformation journey
  • Senior management disassembled
  • Changing and merging of teams and business units
  • All employees now have their own personal developmental coach on-site
  • Salary and performance review adjusted towards self-leadership
 •  
  Client situation

  A private primary school in Sweden seeking better alignment between the school’s strategic direction and expectations from staff, parents and students. The school has a quiescent framework of organizational values not yet fully utilized and integrated in leadership, processes and interactions with parents and students.

  Solution

  Making sense of values

  Staff, parents and students age 13-16 invited to participate in a series of workshops aimed towards collective sensemaking of the school’s values. Increased personal awareness of values-based self-leadership alongside seeking agreement of behaviors that are in line with the desired culture.

  Facilitator training for senior teachers

  Training senior teachers in team development facilitation. Strengthened skills for listening and leading in complexity Practical training and continuous learning teams within group, in order to integrate knowledge into everyday work.

  Results
  • Alignment of values with the strategic direction
  • Increased shared understanding between all groups
  • Increased engagement for the school’s mission in all groups
  • Clearly defined behaviors in line with desired culture
  • List with concrete projects to be manifested as next steps
  • Updated dialogue process between the school and parents

Human Stories utvecklar organisationer för framtiden.

Human Stories är en aktiv förändringsagent som uppdaterar organisationer och ledare till ett nytt sätt att tänka och agera som är bättre anpassat till en snabbföränderlig och volatil omvärld.

Förändring och växande är både smärtsamt och belönande. En viktig nyckel i alla förändringsprocesser är därför en balansgång mellan tydlighet i riktningen och lyhördhet för de behov som uppstår i stunden. Samarbete och kraften i nätverket är principer som är djupt inbäddade i vårt DNA. Vi är därför ett nätverk av erfarna förändringsledare som kan lyfta in de kompetenser som krävs för varje unikt uppdrag. På så vis möter och hanterar vi komplexiteten i de olika utmaningar som uppstår under transformationsresans gång.

Samarbete och ett win-win-tankesätt är en vinnande strategi. Adviceprocessen är ett enkelt och effektivt sätt att öka nivån av den kollektiva intelligensen i organisationen. Detta white paper är en förenklad version av best practice som används av många självorganiserande och agila organisationer över hela världen.